หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับรับและแสดงผลข้อมูล ซอฟแวร์

ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล ระดับของข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วงจรการพัฒนาโปรแกรม หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการประมวลผล

การทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร

ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่และโครงสร้างการควบคุม

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน

ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรมและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ1 ว21103
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

วิทยาการคำนวณ1 ว21103

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

          นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น