ประกาศจากห้องเรียนบนท้องฟ้า (Sirindhorn School LMS)

การเข้าใช้งาน SkyClass : ห้องเรียนบนท้องฟ้า โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th)

by ครูใหญ่ ห้องเรียนบนท้องฟ้า -รับชมขั้นตอนได้โดย >>> คลิกที่ภาพ หรือคัดลอกลิงค์  >>>  https://youtu.be/DCx-tJiXpUs 


Available courses

IPST-MicroBox
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

IPST-MicroBox

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรม พอร์ตอินพุตเอาต์พุตและการใช้งาน การเชื่อมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างโครงงานอย่างง่ายตามแบบที่กําหนดให้ ดัดแปลงหรือสร้างโครงงานโดยใช้หลักอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการทํางานด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมกับชุดสมองกล IPST – MicroBOX

เพื่อสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน ตามหลักการทําโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ


การออกแบบและเทคโนโลยี
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

การออกแบบและเทคโนโลยี

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี

การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

          โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

          เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยตามระเบียบและกฎหมายอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของ ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัย

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/12 และ 4/14)
ครูภูริตา จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/12 และ 4/14)

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/5-6-7-8-10-13)
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4 (สำหรับ 4/5-6-7-8-10-13)

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน

ชุมนุม Web Application ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ชุมนุม Web Application ม.4

ศึกษาหลักการทำงานของเว็บภาษา HTML ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5
ครูภูริตา จันทสุข

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5

สำหรับนักเรียนที่เลือกชุมนุม ม.4 และ ม.5
เน้นการ DIY กางเกง เสื้อ เก่า ของเรา ของคนในครอบครัว หรือของใครก็ได้ เพื่อสามารถนำมาใช้ โดยทำการ DIY ในแบบของเราเอง

MOODLE LMS for Beginners
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

MOODLE LMS for Beginners

ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ การเพิ่มบล็อค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำบทเรียนออนไลน์ต่อไป