ประกาศจากห้องเรียนบนท้องฟ้า (Sirindhorn School LMS)

การเข้าใช้งาน SkyClass : ห้องเรียนบนท้องฟ้า โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th)

by ครูใหญ่ ห้องเรียนบนท้องฟ้า -รับชมขั้นตอนได้โดย >>> คลิกที่ภาพ หรือคัดลอกลิงค์  >>>  https://youtu.be/DCx-tJiXpUs 


Available courses

หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับรับและแสดงผลข้อมูล ซอฟแวร์

ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล ระดับของข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วงจรการพัฒนาโปรแกรม หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการประมวลผล

การทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร

ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่และโครงสร้างการควบคุม

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน

ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรมและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ1 ว21103
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

วิทยาการคำนวณ1 ว21103

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

          นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

วิทยาการคำนวณ ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

วิทยาการคำนวณ ม.3

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิทยาการคำนวณ ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

วิทยาการคำนวณ ม.4

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ชุมนุม Web Application ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ชุมนุม Web Application ม.4

ศึกษาหลักการทำงานของเว็บภาษา HTML ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5
ครูภูริตา จันทสุข

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5

สำหรับนักเรียนที่เลือกชุมนุม ม.4 และ ม.5
เน้นการ DIY กางเกง เสื้อ เก่า ของเรา ของคนในครอบครัว หรือของใครก็ได้ เพื่อสามารถนำมาใช้ โดยทำการ DIY ในแบบของเราเอง

MOODLE LMS for Beginners
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

MOODLE LMS for Beginners

ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ การเพิ่มบล็อค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำบทเรียนออนไลน์ต่อไป