ประกาศจากห้องเรียนบนท้องฟ้า (Sirindhorn School LMS)

การเข้าใช้งาน SkyClass : ห้องเรียนบนท้องฟ้า โดยใช้ e-mail ของโรงเรียน (xxxxx@sirin.ac.th)

by ครูใหญ่ ห้องเรียนบนท้องฟ้า -รับชมขั้นตอนได้โดย >>> คลิกที่ภาพ หรือคัดลอกลิงค์  >>>  https://youtu.be/DCx-tJiXpUs 


Available courses

IPST-MicroBox
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

IPST-MicroBox

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และการเขียนโปรแกรม พอร์ตอินพุตเอาต์พุตและการใช้งาน การเชื่อมต่อพอร์ตกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างโครงงานอย่างง่ายตามแบบที่กําหนดให้ ดัดแปลงหรือสร้างโครงงานโดยใช้หลักอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และอธิบายการทํางานด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์  โดยให้ผู้เรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมกับชุดสมองกล IPST – MicroBOX

เพื่อสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน ตามหลักการทําโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ


การออกแบบและเทคโนโลยี
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

การออกแบบและเทคโนโลยี

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี

การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและ อาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

          โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

          เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อรวบรวมข้อมูลในชีวิตจริงจากแหล่งต่าง ๆ และความรู้จากศาสตร์อื่นมาประยุกต์ใช้สร้างความรู้ใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยตามระเบียบและกฎหมายอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ และเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)
ครูประสิทธิ์ ตะวันหะ

หลักการเขียนโปรแกรม (ว21209)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับรับและแสดงผลข้อมูล ซอฟแวร์

ข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล ระดับของข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

วงจรการพัฒนาโปรแกรม หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการประมวลผล

การทดสอบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คำสั่งรับและแสดงผล ตัวแปร

ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดำเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่และโครงสร้างการควบคุม

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ลำดับการทำงาน

ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

สามารถลำดับการทำงาน ออกแบบโปรแกรมและมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

วิทยาการคำนวณ ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

วิทยาการคำนวณ ม.3

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล เหตุผลวิวัติ ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ประมวลผล สร้างทางเลือก และนำเสนอการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3
ครูภูริตา จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของ เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของ ปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใน งานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ ปลอดภัย

หน้าที่พลเมือง ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

หน้าที่พลเมือง ม.4

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่องการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกที่ดีการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรมการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรอดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทําของตนเอง

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งใช้ความรู้ ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน

วิทยาการคำนวณ ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

วิทยาการคำนวณ ม.4

ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ชุมนุม Web Application ม.4
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

ชุมนุม Web Application ม.4

ศึกษาหลักการทำงานของเว็บภาษา HTML ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได้

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5
ครูภูริตา จันทสุข

ชุมนุมแฮนเมด ม.4 ม.5

สำหรับนักเรียนที่เลือกชุมนุม ม.4 และ ม.5
เน้นการ DIY กางเกง เสื้อ เก่า ของเรา ของคนในครอบครัว หรือของใครก็ได้ เพื่อสามารถนำมาใช้ โดยทำการ DIY ในแบบของเราเอง

MOODLE LMS for Beginners
ครูอนุสรณ์ จันทสุข

MOODLE LMS for Beginners

ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ การเพิ่มบล็อค เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำบทเรียนออนไลน์ต่อไป