ศึกษา วิเคราะห์ หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ รู้จักโปรแกรม การทำงานเบื้องต้น การสร้างโมเดล ของโปรแกรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์

        ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  สร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองโดยใช้โปรแกรม นำหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม มีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มจนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ

        เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีจริยธรรมคอมพิวเตอร์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีจิตสาธารณะและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้