ศึกษาระดับของเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รู้ เข้าใจ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

     สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย  เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามหลักการทำโครงงาน

    เห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น  ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น