คำอธิบายรายวิชา โปรแกรมสร้างสรรค์1

      เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของมนุษย์ ให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา

ดังนั้น  "เทคโนโลยีจึงเป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์"

       ซึ่งมนุษย์ควรตระหนักและปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี โดยการออกแบบ และการเลือกใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์