1.มาแก้ปัญหากันเถอะ

2.ออกแบบันก่อน

3.วางแผน สร้างสรรค์ และนำเสนอ

4.คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

1.ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาหรือการทำงานในชีวิตจริง

2.ออกแบบและการเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

3.อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ฯ

4.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

เป็นรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีภาพร่างหรือต้นแบบภาพ2มิติ

รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ม.2 ปีการศึกษา2561

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศม.2