เป็นรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยีภาพร่างหรือต้นแบบภาพ2มิติ

รายวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ม.2 ปีการศึกษา2561

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศม.2