คำอธิบายรายวิชา       

        ศึกษาหลักการ ขั้นตอน คุณสมบัติ ส่วนประกอบ และเครื่องมือการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจ ในการสร้างผลงานในรูปแบบต่างๆ
        ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติการสร้างผลงานด้วยโปรแกรม โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆ  เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจนเกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้  บูรณาการความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสร้างชิ้นงานที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม
        เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มุ่งมั่นในการทำงาน  สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีจิตสาธารณะและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผลการเรียนรู้
1. บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้ 
2. รู้และเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการในการใช้งานโปรแกรม
3. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการออกแบบผลงานได้ด้วยตนเอง
4. สร้างชิ้นงานจากโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์
5. นำเสนอผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม
6. เห็นคุณค่าของโปรแกรม  มีจิตสาธารณะและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้