ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การออกแบบเว็บไซต์ ชนิดของภาพที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างภาพกราฟิกประกอบเว็บเพจ การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างเว็บ ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้งานโปรแกรม Flash เพื่อสร้างภาพแอนนิเมชั่น

ปฏิบัติการสำรวจ รวบรวม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ มาออกแบบ สร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop สร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver สร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

มีเจตคติที่ดีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผลิตชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์