รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบปละเทคโนโลยี)  รหัสวิชา ว 21104  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่
2
คะแนนความรู้ : ทักษะ/กระบวนการ : คุณลักษณะฯ: อ่าน คิด เขียนฯ

           40      :             30             :            20   :      10

IPST-MicroBox

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

          นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น

สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด                    ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

รวมตัวชี้วัด      4 ตัวชี้วัด

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย รายวิชา การเขียนโปรแกรม ว21209 สอน ม.1 ap/sme