รายวิชา เทคโนโลยี (การออกแบบปละเทคโนโลยี)  รหัสวิชา ว 21104  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่
2
คะแนนความรู้ : ทักษะ/กระบวนการ : คุณลักษณะฯ: อ่าน คิด เขียนฯ

           40      :             30             :            20   :      10

IPST-MicroBox

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบาย รายวิชา การเขียนโปรแกรม ง 21203 สอน ม.1 ap/sme