ภาษาไทยพื้นฐาน ม. ๓
ครูอสิพร ไชยเทพ

ภาษาไทยพื้นฐาน ม. ๓

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้   ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์      พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ระดับภาษา          ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ       ที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านท่องจำและบอกคุณค่า     บทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

          โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

          เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย      มีคุณธรรมและค่านิยมโดยมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์